W toku procesu oceny wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na wnioskodawców dodatkowy obowiązek związany z potwierdzeniem wszystkich danych zawartych w oświadczeniu.

W związku z powyższym informujemy o konieczności uzupełnienia przez osoby, które nie dołączyły do oświadczenia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w danym PPGR wskazanego członka rodziny. Honorowane są następujące dokumenty np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie wydane przez KOWR, zaświadczenie wydane przez ZUS lub też inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczającego zatrudnienie w PGR (m.in. książeczkowy dowód osobisty - adnotacja o zatrudnieniu, legitymacja ubezpieczeniowa, decyzja o przyznaniu emerytury, zaświadczenie Agencji Nieruchomości Rolnych, zaświadczenie Agencji Własności Rolnej, umowa otrzymania pracowniczego mieszkania zakładowego). Powyższy warunek jest obligatoryjny, celem dalszego ubiegania się o wsparcie.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach p. nr 28 lub za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej na budynku przy wejściu od strony Placu Zamkowego. Skany dokumentów można również przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przekazane dokumenty muszą być czytelne i zawierać dane umożliwiające identyfikację (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz imię i nazwisko członka rodziny pracującego w PGR).

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem z listy osób ubiegających się o sprzęt komputerowy.

UWAGA! Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Na wezwanie Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub Urzędu Miejskiego w Skarszewach, wnioskodawcy mogą zostać zobligowani do potwierdzenia pozostałych warunków udziału w projekcie tzn. adresu zamieszkania, faktu uczęszczania ucznia do szkoły, nieotrzymania sprzętu na własność czy potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany na podstawie odrębnej umowy jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.