Informujemy, iż od poniedziałku 22 sierpnia będzie można pobierać i składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach o dodatek węglowy. Czas na złożenie wniosku upływa 30 listopada br.

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wymagany podpis elektroniczny lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego).
Przypominamy, że dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

WNIOSEK ORAZ INSTRUKCJA JAK GO WYPEŁNIĆ SĄ DO POBRANIA NA STRONIE: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU WĘGLOWEGO

Dodatek węglowy przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, przez które rozumie się:

 • Gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna (osoba składająca wniosek o dodatek węglowy samotnie zamieszkująca i gospodarująca.
 • Gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna (osoba składająca wniosek o dodatek węglowy) oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o dodatek węglowy składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

TERMINY WNIOSKOWANIA O DODATEK ORAZ JEGO WYSOKOŚĆ

 • Wniosek o dodatek węglowy składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Dodatek węglowy przyznawany jest jednorazowo na rok 2022 w wysokości 3000 zł.
 • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku węglowego kończy się wydaniem informacji o przyznaniu świadczenia lub w przypadku odmowy przyznania świadczenia – decyzją administracyjną.
 • W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 • W przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • Jeżeli chcesz:
  • otrzymać informację na temat dodatku węglowego;
  • otrzymać wniosek o dodatek węglowy;
  • złożyć wniosek o dodatek węglowy

zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 585882436.

KIEDY DODATEK NIE PRZYSŁUGUJE

 • Dodatek węglowy nie przysługuje, jeżeli:
  • wniosek zostanie złożony po 30 listopada 2022 roku,
  • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie zamieszkuje i nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemiec nie posiada odpowiednich dokumentów potwierdzających jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego nie jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi;
  • źródło ogrzewania nie zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

INFORMACJE DODATKOWE

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.