Burmistrz Skarszew podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pt. „Wypoczynek wśród gór” w okresie od 15.06.2022 r.do 31.07.2022 r. Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło OSP Skarszewy z siedzibą w Skarszewach, ul. Kościerska 2. Każdy w terminie do dnia 10.06.2022 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Skarszewach przy ul. gen. Józefa Hallera 18.

Treść uproszczonej oferty OSP Skarszewy dotyczącej realizacji zadania publicznego pt. „Wypoczynek wśród gór”