polski ład projekty

Tytuł: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy – etap II

Okres realizacji: do 11.2025  r.

Wartość zadania: 6 500 000 zł

Kwota dofinansowania: 6 175 000 zł

Opis projektu: Zadanie polega na modernizacji dróg gminnych w 6 sołectwach gminy Skarszewy oraz na terenie miasta. Planowana nawierzchnia i zakres prac uzależniony jest od konkretnej lokalizacji i zurbanizowania terenu w celu zachowania ładu przestrzennego. Realizację robót podzielono na 4 zadania:

1. Budowa dróg gminnych w Skarszewach: ul. Brzozowa i ul. Jaśminowa. Zakres prac w ramach przedmiotowego zadania obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów, budowa nowych nawierzchni jezdni, jako ciągów pieszo-jezdnych z wydzieleniem części pieszej (za pomocą obniżonego "ścieku" z kostki brukowej), budowa zjazdów, budowa podziemnego systemu odwodnienia ulicy oraz regulacja pionowa studzienek. Odwodnienie drogi zostanie wykonane jako szczelny system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe poprzez projektowane studzienki ściekowe, gdzie będzie odbywać się wstępna sedymentacja osadów oraz specjalnie zaprojektowany ściek obniżony, odprowadzone będą do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej.

2. Przebudowa ulicy Polnej w Skarszewach wraz z budową kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane objęte zadaniem będą polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni z płyt IOMB, wykonaniu wykopów pod rurociągi, ułożeniu rur kanalizacji deszczowej, wykonaniu wpustów deszczowych, wykonaniu koryta pod jezdnię wraz z podbudową oraz nowej nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami.

3. Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Demlinie. Roboty budowlane będą polegały na  remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie frezowania oraz nakładki bitumicznej - warstwy ścieralnej o grubości około 5cm.

4. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta oraz sołectw: Demlin, Kamierowo, Bożepole Królewskie, Godziszewo, Nowy Wiec, Bączek. Zadanie polega na  wykonaniu nawierzchni dróg z płyt drogowych pełnych i wielootworowych. Roboty budowlane będą obejmowały wykonanie koryta pod nawierzchnię, wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie płyt, utwardzenie poboczy oraz w razie konieczności regulację istniejących studni i zasuw.

Projekt dofinansowano w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych