Projekt nr RPPM.03.02.01-22-0063/15

Tytuł: „Razem ku lepszej przyszłości!”

Okres realizacji: od 01.08.2016 r. do 31.10.2018 r.

Wartość projektu ogółem: 4 627 552,86 zł

Wartość dofinansowania: 4 396 175,22 zł

Opis projektu

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu. Projekt skierowany jest do 1233 uczniów i 150 nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Skarszewy (8 placówek). Projekt został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Obejmuje zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe:

  • język obcy dla uczniów zdolnych,

  • koło naukowe,

  • jacy jesteśmy (predyspozycje zawodowe),

  • zajęcia z chemii,

  • zajęcia z programowania,

  • internetowy serwis publikacji,

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody.

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z różnymi deficytami rozwojowymi:

  • terapia pedagogiczna,

  • zajęcia logopedyczne,

  • metody zapamiętywania, koncentracji i techniki motywowania w edukacji szkolnej i pozaszkolnej

Projekt zakłada stosowanie metod nauczania nowego nurtu takich jak: „Odwrócona lekcja” , „Metoda projektu” , „Kształcenie problemowe”, „Nauka języka obcego metodą symulacji”. Dzięki ich zastosowaniu nauczyciele są w stanie zmotywować uczniów do nauki i osiągania przez nich wysokich wyników w nauce. W związku z powyższym zaplanowaliśmy wyposażenie nauczycieli w umiejętności i kompetencje do prowadzenia wspomnianych  zajęć metodami nowego nurtu.

Zaplanowano dokształcenie 150 nauczycieli na różnych formach doskonalenia zawodowego, Ukończą oni kursy kwalifikacyjne oraz studia podyplomowe nadające im kwalifikacje: 75 osób studia podyplomowe, 75 kursy kwalifikacyjne, nadające im uprawnienia do prowadzenia zajęć nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Dodatkowo projekt zakłada wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć nowoczesnymi metodami. Wszystkie zajęcia będą wsparte technologią informacyjno – komunikacyjną. Zostanie zakupiony sprzęt do pracowni eksperymentalnych chemicznej, językowej i komputerowej. Wzmocniony zostanie zasięg i moc internetu.

Projekt realizuje Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.