Projekt nr POPT/13/15

Tytuł: „Opracowanie Gminnego Projektu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączających w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście”

Okres realizacji: od 2015-05-01 do 2017-03-17

Wartość projektu ogółem: 221 132,07 zł

Kwota dofinansowania: 199 018,86 zł

Opis projektu

Projekt dotyczy opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2025, będącego dokumentem strategicznym w zakresie rewitalizacji Skarszew. Działania zaplanowane w ramach projektu to między innymi: opracowanie raportu z delimitacji obszarów zdegradowanych; opracowanie analiz dotyczących zasobów społecznych i sfery przedsiębiorczości; diagnoza czynników kryzysowych oraz potrzeb rewitalizacyjnych; koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszarów rewitalizacyjnych oraz analiza zgodności opracowań planistycznych miasta z programem rewitalizacyjnym; opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów „Stare Miasto” oraz „Dworzec PKP”.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-202 oraz z budżetu państwa”

INFORMACJE NA TEMAT REWITALIZACJI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE SKARSZEWSKIEGO BIP TUTAJ