logotypy nowe prow

 

Projekt nr 00028-65150-UM1100094/19

Tytuł: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo

Okres realizacji: od 2021-07-24 do 2023-06-30

Wartość projektu ogółem: 4 268 821,76 zł

Kwota dofinansowania: 1 836 921,00 zł

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji:  Poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców na terenie gminy Skarszewy poprzez budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Godziszewo. 

Efekty rzeczowe realizacji projektu: System kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 2.529 km. oraz budowa jednej oczyszczalni ścieków